Foutmelding

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in _menu_load_objects() (regel 579 van /var/www/vhosts/feesttentenverhuur.be/httpdocs/includes/menu.inc).

Huurvoorwaarden

1. 1 Exemplaar van de huurovereenkomst dient binnen de 10 dagen na ontvangst ondertekend teruggestuurd te worden. De huurovereenkomst is bindend wanneer de huurder een door beide partijen ondertekend exemplaar ontvangt. 
2. FEESTTENTENVERHUUR HENK kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, hoe dan ook ontstaan, veroorzaakt en opgelopen door de huurder zelf of aan derden, zowel aan personen, dieren of goederen, onverschillig of deze zich binnen of buiten de tent bevinden, en dit zowel tijdens de opbouw en afbouw, als tijdens de huurperiode van het gehuurde. 
3. De huurder is eveneens aansprakelijk voor de ongevallen veroorzaakt door het vrijwillig en/of betaald personeel, t.t.z. de helpers, door de huurder aangeworven: deze staan niet in dienstverband van FEESTTENTENVERHUUR HENK en vallen dus niet onder zijn ongevallenverzekering. FEESTTENTENVERHUUR HENK kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de helpers, noch voor de ongevallen die zij veroorzaken en/of oplopen, noch voor ongevallen die zij aan derden veroorzaken. 
4. Ieder geval van onmacht zoals ziekte, sterfgeval, oproer, stormschade opgelopen tijdens vorige huurovereenkomsten, rechtsvorderingen of rechtsbeslag en iedere onmogelijkheid vanwege FEESTTENTENVERHUUR HENK om geheel of gedeeltelijk aan zijn verplichtingen te voldoen, verbreekt deze overeenkomst zonder enig recht van schadevergoeding aan de huurder. 
5. Bij contractbreuk door de huurder, dient deze laatste een schadevergoeding van 50% van het in de huurovereenkomst vastgelegde bedrag te betalen. 
6. De huurder verklaart bij overname van het gehuurde, dat deze zich in goede staat bevindt en geen beschadigingen en/of gebreken vertoont. 
7. Aan het gehuurde mag niet gespijkerd, gezaagd of geschilderd worden zonder voorafgaande toestemming van FEESTTENTENVERHUUR HENK. 
8. Door FEESTTENTENVERHUUR HENK kunnen zekeringspinnen in de grond geslagen worden voor het eventueel vastzetten van de tent. Het beschadigen van ondergrondse installaties, zoals waterleiding, elektriciteit, gas,... kan niet verhaald worden op FEESTTENTENVERHUUR HENK. 
9. Vernietiging van het gehuurde door brand, storm of andere tijdens de huurperiode, geeft nooit aanleiding tot de opheffing of de vermindering van de huurprijs, noch een schadeloosstelling aan de huurder. 
10. Het gehuurde is verzekerd tegen brand- en stormschade, afstand van verhaal tegenover de huurder. 
11. Wanneer de huurder zelf de vloer heeft geplaatst, dient hij deze terug op te stapelen en dit na afbouw van de tent. 
12. Voor de afbouw dient de vloer, indien aanwezig, tenminste geveegd zijn en ontdaan zijn van ander afval, als zijnde etensresten e.d. In geval van het niet voldoende proper zijn van de vloer, dient de huurder deze schoon te maken vóór de afbouw van de tent. De wachttijd die hierdoor ontstaat zal aangerekend worden als verlet-uren en als meerkost gefactureerd worden. 
13. Indien de tent beschadigd wordt bij het afbouwen door de huurder zelf, of door het verwijderen van zekeringspinnen en/of spanbanden tijdens de huurperiode, zonder de aanwezigheid van FEESTTENTENVERHUUR HENK, zal iedere beschadiging aanleiding geven tot een schadevergoeding van minstens de herstellingskosten vermeerderd met 30%. 
14. Het terrein moet toegankelijk zijn voor ons vervoer. Voor gevloerde tenten moet het terrein een maximum aan niveaugelijkheid bezitten. Er mogen zich geen hinderlijke voorwerpen op het terrein bevinden, zoals uitwerpselen van dieren, modder, puin, beton- en sloopafval, glas,... 
15. Het plaatsen van het gehuurde moet ongehinderd kunnen gebeuren, zoniet worden verlet-uren aangerekend en als meerkost gefactureerd. 
16. Indien het gehuurde geplaatst dient te worden op verharde oppervlakten, moet de huurder zijn voorzorgen nemen en op het afgesproken tijdstip aanwezig zijn met boormateriaal; hij zal ervoor zorgen dat in de zijpalen zekeringspinnen geslagen kunnen worden. 
17. De huurder zal ervoor zorgen dat het terrein waar de tent geplaatst zal worden, volledig egaal is. Het terrein bestaat bij voorkeur uit: steen, beton, asfalt, dallen, grind, gras of weide, vaste grond. 
18. Iedere vernieling, gebrek en/of tekort aan het gehuurde, veroorzaakt door de huurder zal als meerkost gefactureerd worden. De meerkost zal minstens bestaan uit de herstellings- en/of aankoopkosten, vermeerderd met 30%. 
19. De factuur, uitgeschreven voor de verhuur van de tenten, met of zonder toebehoren, vervalt binnen de maand na factuurdatum. 
20. FEESTTENTENVERHUUR HENK kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eender welke schade dan ook, met inbegrip van waterschade, veroorzaakt tijdens de huurperiode. Deze schade omvat zowel materiële als morele schade. 
21. Bij het niet betalen van het factuurbedrag op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een strafbeding toegepast worden van 15% van het factuurbedrag en dit met een minimum van € 25. 
22. FEESTTENTENVERHUUR HENK is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan de inboedel, geplaatst en eigendom van de huurder, die voorkomt uit het ontstaan van condens in de tent. 
23. Ingeval van geschil zijn uitsluitend bevoegd: de Rechtbank van Koophandel te Brugge, de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge en het Vrederecht te Brugge.